Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Newsfeeds

Μπόνους για αγορές με εισαγωγή κεφαλαίων

Τη διαδικασία επαναπατρισμού των κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό σε εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου φορολογικού νόμου καθορίζει με σημερινή απόφασή του ο υπουργός Οικονομικών. Η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων ότι αν τα κεφάλαια που εισάγονται χρησιμοποιηθούν (μεταξύ άλλων) για αγορά ή ανέγερση ακινήτου, τότε επιστρέφεται το 50 % του φόρου που έχει καταβληθεί εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το συμβόλαιο αγοράς ή την οικοδομική άδεια. Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει τα εξής:
α) Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίζονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α’178), καθώς και μέσω των εγκατεστημένων στη χώρα μας υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14, αντίστοιχα, του ίδιου νόμου.
Για την πιο πάνω εισαγωγή, υποβάλλεται «δήλωση - εξουσιοδότηση» του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου προς το πιστωτικό ίδρυμα. Η μεταφορά κεφαλαίων μπορεί να διενεργηθεί με οποιοδήποτε σύμφωνο με την τραπεζική πρακτική μέσο, με το οποίο πιστοποιείται ότι τα μεταφερόμενα κεφάλαια προέρχονται από τραπεζικό λογαριασμό του εντολέα που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και πιστώνονται σε καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό του εντολέα σε τράπεζα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
β) Η «δήλωση - εξουσιοδότηση» περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία των δύο (2) συνημμένων υποδειγμάτων για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
γ) Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορά καταθέσεων. Όταν τα εισαγόμενα κεφάλαια προέρχονται από επενδυτικούς λογαριασμούς, προηγείται η ρευστοποίηση των λογαριασμών αυτών και στη συνέχεια, η κατάθεσή τους σε καταθετικό λογαριασμό του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος.
δ) Ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής, καθώς και ο λογαριασμός της ημεδαπής πρέπει να ανήκει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει τα κεφάλαια. Όταν ο λογαριασμός που τηρείται στην αλλοδαπή είναι κοινός, η «δήλωση - εξουσιοδότηση» μπορεί να υποβληθεί και από έναν μόνο δικαιούχο του λογαριασμού. Ο τραπεζικός λογαριασμός της ημεδαπής πρέπει να είναι αποκλειστικά προθεσμιακός, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, και να ανοίγεται κατά το χρόνο μεταφοράς των κεφαλαίων στην Ελλάδα.
ε) Το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης, πρέπει να είναι μοναδικό και να αναφέρεται ρητά σε αυτό ως αιτιολογία της συναλλαγής η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.
στ) Σε περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίων σε ξένο νόμισμα, η φορολογητέα αξία υπολογίζεται σύμφωνα με την τιμή μετατροπής του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος κατά τον χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων σε ευρώ, χωρίς να απαιτείται η μετατροπή σε ευρώ.
ζ) Τα εισαγόμενα κεφάλαια πρέπει να υπήρχαν στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3842/2010, ήτοι κατά την 15η Απριλίου 2010.
η) Σε περίπτωση που τα εισαχθέντα κεφάλαια τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο έτη από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισήγαγε τα κεφάλαια ή τοποθετηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια οποιασδήποτε μορφής (μετοχικά, κλπ.) ή διατεθούν τα κεφάλαια αυτά μέσα σε δύο χρόνια από το χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου, για την ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιστρέφεται άτοκα το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που έχει καταβληθεί. Αν επενδυθεί μέρος του κεφαλαίου που εισήχθη, επιστρέφεται το μέρος του επιστρεπτέου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο φόρου που αναλογεί στην αξία της επένδυσης.
Ως επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται και η αγορά μετοχών ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, μεριδίων ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, η αγορά ολόκληρης επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επένδυση που αποβλέπει στην τόνωση της ελληνικής αγοράς. Η επένδυση αυτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) έτη από το χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων και περαιτέρω, να μην μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της επένδυσης πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.
Για την επιστροφή του φόρου, το υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας: αα) το αναφερόμενο στην περίπτωση ε’ λογιστικό παραστατικό, και ββ) τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτουν οι αναφερόμενες πιο πάνω επενδυτικές δραστηριότητες:
- προκειμένου για αγορά ακινήτων, το συμβολαιογραφικό έγγραφο,
- προκειμένου για ανέγερση οικοδομής, την οικοδομική άδεια και σε ιδιαίτερο φάκελο αντίγραφα των παραστατικών, σχετικά με το κόστος ανέγερσης,
- προκειμένου για αγορά μετοχών ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή μεριδίων ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, το συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
- προκειμένου για αγορά επιχείρησης, το συμφωνητικό που έχει συναφθεί και κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
- προκειμένου για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, φωτοτυπίες του εκδοθέντος πινακιδίου και κατάστασης κίνησης του χαρτοφυλακίου του επενδυτή από την Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) που αφορά στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου αγοράς των μετοχών και του χρόνου υποβολής της αίτησης επιστροφής του φόρου.
- προκειμένου για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τα δικαιολογητικά διάθεσης και εξαγοράς του μεριδίου,
- προκειμένου για αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, το παραστατικό της μεσολαβούσας τράπεζας, καθώς και την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 της αριθ. 1082758/11163/Β0012/ΠΟΛ.1104/15.10.2004 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’1628) βεβαίωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από την οποία προκύπτει η διακράτηση του τίτλου.
θ) Χρόνος υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού είναι ο χρόνος υποβολής της «δήλωσης - εξουσιοδότησης».

Οικοδομή :Ακόμα χαμηλότερα

Στην Ελλάδα, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος την οποία θα επιφέρουν τα μέτρα εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών, σε συνδυασμό με την πιστωτική στενότητα, αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας.Την εκτίμηση αυτή για την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας διατυπώνεται απο την τσιμετοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ η οποία όμως επισημαίνει ότι στις ΗΠΑ, προβλέπεται μικρή ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας εντός του 2010. Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association) προβλέπει αύξηση 5% της κατανάλωσης τσιμέντου για το 2010, από τα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2009. Με δεδομένη την μειωμένη κατανάλωση κατά τους πρώτους μήνες του έτους, αναμένεται βελτίωση για το υπόλοιπο του 2010, λόγω των μέτρων τόνωσης της αγοράς κατοικίας και των έργων υποδομής της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στις αγορές της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές από το 2009 όσον αφορά τις συνθήκες αγοράς. Εκτιμάται ότι η κατανάλωση δομικών υλικών στη περιοχή θα εξακολουθήσει να διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα. Στην Αίγυπτο, το 2010 αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης τσιμέντου αλλά με ασθενέστερους ρυθμούς από το 2009. Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η αγορά θα ανακάμψει μερικώς μέσα στο 2010.

370.000 νέες κατοικίες στα «πέτρινα χρόνια»

Παρά την κρίση κτίστηκαν περισσότερες από 370.000 νέες κατοικίες από τις αρχές του 2006 . Σύμφωνα με μελέτη που έχει στην διάθεση του το realestatenews.gr η οικονομική κρίση που άρχισε να εμφανίζεται στην αγορά από το φθινόπωρο του 2008 είχε ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της πτώσης στην κατασκευή νέων κατοικιών . Αποκαλυπτικό θα πρέπει να θωρηθεί το γεγονός ότι το 2009 προωθήθηκαν επενδύσεις που αντιπροσώπευαν 61940 κατοικίες έναντι 125 χιλιάδων κατοικιών το 2006· Η ίδια μελέτη αναφέρει ότι για το 2010 εκτιμάται ότι η οικοδομική δραστηριότητα θα σημειώσει αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας με τις επενδύσεις στις να αφορούν σε λιγότερες από 60.000 νέες κατοικίες.

Νέα βουτιά της οικοδομής

Κατά 42,8% μειώθηκε ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας το Φεβρουάριο φέτος και ανήλθε σε 2.300,8 χιλιάδες κυβικά μέτρα σε σύγκριση με 4.021,9 χιλιάδες κυβικά μέτρα τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική.
Η μέιωση σε αριθμό αδειών ήταν 22,9 % (εκδόθηκαν φέτος 3.439 νέες άδειες) και σε ανήλθε 38,8%.
Στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου η μείωση ήταν 10,6 % σε όγκο, 6,4 % σε αριθμό αδειών και 2 % σε επιφάνεια.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή «οι αιτήσεις και η έκδοση των οικοδομικών αδειών που έχουν καταγραφεί επηρεάζονται από τις αλλαγές των διατάξεων περί όρων δόμησης, καθώς και από τις τροποποιήσεις του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα (ΓΟΚ)».

Οι δέκα τέσσερεις νέες αγορές της δεκαετίας

Η γεωγραφία της αγοράς κατοικίας στην Αττική ανατρέπεται άρδην . Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των αλλαγών είναι ο κορεσμός περιοχών, οι οποίες μέχρι τις αρχές του 2000 συγκέντρωναν το σύνολο σχεδόν του αγοραστικού ενδιαφέροντος και της επενδυτικής δραστηριότητας και η ανάδειξη νέων αγορών που βρίσκονται σε ακτίνα 20-30 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης και οι οποίες χαρακτηρίζονται είτε από την μεγάλη προσφορά ελεύθερης γης (οικοπέδων και παλαιών κτισμάτων) είτε από την αναβάθμιση των συγκοινωνιακών υποδομών. Σύμφωνα με μελέτη που αφορά το προφιλ της αγοράς ακινήτων στο νομό Αττικής, στην διάρκεια της τελευταίας οκταετίας, 14 νέες περιοχές έκαναν δυναμικά την είσοδο τους στην αγορά . Πρόκειται για τις περιοχές Ανω Λιόσια, Αρτέμιδα , Αχαρνές, Βάρη, Γέρακας , Γλυκά Νερά, Κορωπί , Μαρκόπουλο (Μεσόγεια), Νέα Μάκρη , Παιανία, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα και Σπάτα . Οι περιοχές αυτές συγκέντρωσαν το 22% περίπου του συνόλου των συνολικών επενδύσεων σε κατοικίες στην Αττική απορροφώντας ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής ζήτησης. Διατυπώνεται μάλιστα η εκτίμηση ότι στις περιοχές αυτές προστέθηκαν τουλάχιστον 3.500.000 τετραγωνικά μέτρα κατοικίας δημιουργωντας νέα δεδομένα στην κατανομή του πληθυσμού αλλά και στο εμπορικό ιστό της Αττικής. Συγκεκριμένα , στην ίδια μελέτη υποστηρίζεται ότι στις περιοχές αυτές εγκαταστάθηκαν τουλάχιστον 200.000 νέοι κάτοικοι οι οποίοι θα είναι ο καταλύτης για την διαδικασία ανάδειξης νέων τοπικών αγορών. Ενδεικτικό , των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει την περίοδο 2001-2008 στην αγορά ς της Αττικής θα πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι το απόθεμα κατοικίας στις περιοχές αυτές αυξήθηκε την περίοδο αυτή από 25% έως 50% περίπου. Οι τάσεις μάλιστα για τα επόμενα χρόνια είναι ανοδικές αφού στις λεγόμενες παραδοσιακές αγορές η έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας είχε ως συνέπεια να απορροφηθεί το ήδη περιορισμένο απόθεμα ελεύθερης γης ενώ στον αντίποδα στις 14 αυτές περιοχές η προσφορά γης εξακολουθεί να είναι υψηλή . Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η οικοδομική έκρηξη στις συγκεκριμένες περιοχές συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια σε αντίθεση με άλλες περιοχές οι οποίες φαίνεται ότι οδηγούνται σε κορεσμό αφού η ζήτηση θα καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από το ήδη διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki