Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Τι ζητούν οι εξαγωγείς

Σε συνέντευξη Τύπου, την οποία παραχώρησε σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2010, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στα γραφεία του, παρουσιάστηκε η πρόταση του ΣΕΒΕ για την κατάρτιση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής πολιτικής της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
O ΣΕΒΕ, ως εξαγωγικός φορέας που εκφράζει τις ΜμΕ της περιφέρειας και στο πλαίσιο της διαρκούς ανάλυσης και αξιολόγησης της πορείας των ελληνικών εξαγωγών, έχει εντοπίσει τις αδυναμίες που παρουσιάζει σήμερα το υφιστάμενο Σύστημα Στήριξης των ελληνικών εξαγωγών. Οι αδυναμίες αυτές εστιάζονται στην έλλειψη εθνικής στρατηγικής, στόχων και κατευθύνσεων για τις εξαγωγές, στην έλλειψη πλαισίου στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, στον μη ενεργό ρόλο των φορέων εξωστρέφειας και στην έλλειψη συνάφειας και συντονισμού των εθνικών προσπαθειών ενίσχυσης της εξωστρέφειας. Καθοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει τη σημερινή κατάσταση στο μέτωπο των ελληνικών εξαγωγών είναι το πλήθος των φορέων εξωστρέφειας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ασαφείς και πολλές φορές, αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, απουσία κοινού οράματος, στρατηγικής, στόχων και κατευθύνσεων και κυρίως έλλειψης συντονισμού, παρακολούθησης και εποπτείας.
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής πολιτικής και σύμφωνα με το Παράρτημα IV, υπάρχει σαφής αναφορά δέσμευσης της Κυβέρνησης μέχρι και τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους να προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της πολιτικής προώθησης των εξαγωγών σε στρατηγικούς κλάδους. Κατά συνέπεια ανοίγεται ένας δρόμος για διάλογο και τη διαμόρφωση από κοινού ενός Σχεδίου Στρατηγικής ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών.
Ο ΣΕΒΕ θεωρεί ότι η επιδιωκόμενη αυτή ενίσχυση της εξωστρέφειας μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός νέου συντονιστικού οργάνου υπό τη μορφή μιας «Γενικής Γραμματείας Εξωστρέφειας» (ΓΓΕξ). Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η Γραμματεία προτείνεται να υπάγεται και να εποπτεύεται από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, να έχει την ευθύνη συντονισμού και να διαθέτει τακτικό προϋπολογισμό, εποπτεύοντας όλα τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς που σήμερα ασχολούνται με την «εξωστρέφεια». Όλες οι δράσεις και οι σχετικές δαπάνες θα υπόκεινται στην έγκριση της ΓΓΕξ και θα εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο και θα παρακολουθείται ανά τρίμηνο.
Πέραν αυτού, για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Σχεδίου Δράσης για τη Δημιουργία Ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής Ενίσχυσης της εξωστρέφειας, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή και των παρακάτω μέτρων:
1. Ταμείο Εξωστρέφειας (Extroversion Fund). Στο πλαίσιο της Γραμματείας προτείνεται να λειτουργήσει και ένα “Ταμείο Εξωστρέφειας” (“Extroversion Fund”) για τη χρηματοπιστωτική στήριξη των νέων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διεθνώς.
2. Άνοιγμα Νέων Αγορών – Αξιοποίηση Δικτύου Γραφείων ΟΕΥ. Βασική επιδίωξη της προτεινόμενης δράσης είναι η ενίσχυση, η αναδιάρθρωση και ο καλύτερος συντονισμός του Συστήματος Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) αναφορικά με τη δικτύωση, την προώθηση–προβολή και την πληροφόρηση, έτσι ώστε τα Γραφεία να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να μπορούν να παρέχουν έγκυρη, επικαιροποιημένη και αξιοποιήσιμη πληροφόρηση όλο το χρόνο, εικοσιτέσσερις ώρες τη μέρα, επτά μέρες την εβδομάδα (24/7).
3. Country Re-Branding / Ενέργειες Προώθησης – Προβολής. Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση και αποκατάσταση του πλήγματος που έχει υποστεί το Βrand Name «Ελλάδα» με την παράλληλη προβολή & προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, αξιοποιώντας έτσι τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται κατά περίπτωση από την παράλληλη προώθηση ελληνικών προϊόντων και ελληνικού Brand Name.
4. Ενεργοποίηση Νέων και Δυνητικά «Εξωστρεφών» Επιχειρήσεων. Δράσεις Προώθησης / Ανάδειξης Εταιριών με Εξωστρεφή χαρακτηριστικά.
5. Ενίσχυση Συλλογικών Φορέων στήριξης της Εξωστρέφειας/ “e-Διεθνής Συλλογικός Φορέας Εξαγωγών”
6. Kαλύτερη πρόσβαση σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Προμηθειών
7. Συνεχείς Έρευνες Αγορών
8. Ενεργοποίηση δράσεων Εξωστρέφειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΞΑΓΩ»
9. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα/ Βάση Δεδομένων για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις
10. Παρατηρητήριο Εξαγωγών/ Δείκτες
11. Αξιοποίηση πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας
12. Καινοτομία
13. Αξιοποίηση της θαλάσσιας Οικονομίας (προϊόντα – υπηρεσίες ναυτιλίας) ως μέσο ανάπτυξης των εξαγωγών
14. Αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαγωγικών αντικινήτρων (ενδεικτικά):
•Έλλειψη ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης που έχει φθάσει στο «μη περαιτέρω», κλονίζοντας τη βιωσιμότητά τους
•Καθυστερήσεις στην επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις
•Καθυστερήσεις στην επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων σε δικαιούχους εξαγωγείς
•Καθυστερήσεις στην έγκριση επενδύσεων του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου και μη συμπερίληψη σε αυτόν κριτηρίου εξωστρέφειας και άυλων δαπανών στήριξης της εξωστρέφειας – Καθυστερήσεις στις δράσεις εξωστρέφειας του ΕΣΠΑ 2007-2013
•Δυσμενής φορολογική αντιμετώπιση των εταιριών, που δημιουργεί αρνητικό επιχειρηματικό κλίμα στην χώρα μας, σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς γειτονικών χωρών (υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, κ.λ.π.)
•Γραφειοκρατία στη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και καθυστέρηση εφαρμογής του ηλεκτρονικού τελωνείου (e-customs).
•Χαμηλή αναγνωρισιμότητα των σημάτων συμμόρφωσης ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και ταυτόχρονα παρουσία μη συμμορφούμενων, με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, προϊόντων τρίτων χωρών (λόγω ελλιπούς εποπτείας της αγοράς), με αποτέλεσμα τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού από αυτά στην Ελληνική αγορά.
•Παρουσία Μη Εμπορικών Εμποδίων (Non Trade Barriers) στις διεθνείς αγορές, τα οποία οδηγούν σε αποκλεισμούς ή/ και καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις στις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητά τους.
•Ανεπαρκής αξιοποίηση Αντισταθμιστικών Οφελών (offsets) στην αμυντική βιομηχανία και σε άλλες διμερείς συμφωνίες, που προβλέπουν ανταγορές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
•Ανταποδοτικά τέλη στις εξαγωγές/ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγροτικών προϊόντων.

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki